Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI

H O T A R A R E
privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Gaujani

          Consiliul Local Gaujani,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.7008/27.07.2012 întocmită de primarul comunei Găujani;
- raportul nr.7009/27.07.2012 întocmit de secretarul comunei Gaujani;
- raportul comisiei de specialitate nr.7010/27.07.2012;
-prevederile OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificata si completata;
-prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.45, alin.1 si art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,

H O T A R A S T E:

          Art.1.-Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Gaujani, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.-Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul www.primariagaujani.ro, prin grija secretarului comunei Gaujani.
Art.3.-La data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii nr.14/15.08.2008 adoptata de Consiliul Local Gaujani.

PRESEDINTE                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE
DE SEDINTA                                                      SECRETAR

SOARE MARIN                                                  DUNARE AURICA

 

 

 

GAUJANI -31.07.2012
NR.8

Anexa la Hotararea nr.8/31.07.2012 adoptata de Consiliul Local Gaujani

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL GAUJANI

Citeste:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art.1.-Prezentul regulament stabileste conditiile de exercitare a mandatului de catre alesii locali, drepturile si obligatiile ce le revin in baza mandatului incredintat.
Art.2.-Alesii locali la nivelul comunei Gaujani sunt primarul, viceprimarul si consilierii locali. Este asimilat alesilor locali si delegatul satesc.
Consilierii locali si primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din comuna Gaujani.
Viceprimarul comunei Gaujani se alege prin vot secret indirect.
Delegatul satesc se alege potrivit Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata.
Art.3.-(1)Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale cetatenilor din comuna.
(2)In exercitarea mandatului, alesii locali se afla in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia.
Art.4.-In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.
Art.5.-Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna Gaujani sunt : Consiliul Local Gaujani ca autoritate deliberativa si primarul comunei Gaujani, ca autoritate executiva.

CAPITOLUL II
Constituirea Consiliului Local Gaujani

Art.6.-Consiliul Local Gaujani este compus din consilieri locali alesi in conditiile stabilite prin legea pentru alegerea  autoritatilor administratiei publice locale.
Art.7.-Numarul membrilor Consiliului Local Gaujani  se stabileste prin ordin al prefectului judetului Giurgiu, in functie de numarul locuitorilor comunei, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile.
Art.8.-(1)Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38, alin.1 si alin.11 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefectul judetului Giurgiu.
La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Art.9.- (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, Consiliul Local Gaujani alege prin vot deschis, dintre membrii sai, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri. Comisia de validare isi alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Art.10.- (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art.11.- (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Gaujani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
(3) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Art.12.- În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
Art.13.- (1) După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurământul prevăzut de lege.
(2) Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

CAPITOLUL III
Grupurile de consilieri

          Art.14.-(1)Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3.
(2)Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin.(1) pot constitui un grup prin asociere.
(3)Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.
(4)Prevederile alin. (1) se aplica si consilierilor independenti.
Art.15.-Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.
Art.16.-In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL IV
Organizarea Consiliului Local Gaujani

Sectiunea 1
Presedintele de sedinta

Art.17.-(1) După declararea ca legal constituit, Consiliul Local Gaujani alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Art.18.(1)Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a)conduce sedintele consiliului local;
b)supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;
c)semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;
d)asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
e)supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
f)aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.
(2)Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de Consiliul Local Gaujani.

Sectiunea 2
Alegerea viceprimarului

          Art.19.-(1)Consiliul Local Gaujani alege din randul membrilor sai pe viceprimarul comunei Gaujani. Alegerea se face prin vot secret, cu votul majoritatii consilierilor locali in functie.
(2)Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre consilieri sau grupuri de consilieri.
(3)Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.
(4)Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putandu-se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalitati:
a)fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor, vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului pe care doreste sa il aleaga votantul;
b)pe buletinul de vot se scrie cuvantul „DA” in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze.
c)alte modalitati , la alegerea consiliului.
(5)In situatia in care nu s-a intrunit cvorumul necesar, se organizeaza un al doilea tur de srutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati  pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin  este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
Art.20.-In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
Art.21.-Alegerea viceprimarului va fi consemnata intr-o hotarare de consiliu.
Art.22.-Durata mandatului viceprimarului comunei Gaujani este egala cu durata mandatului Consiliului Local Gaujani. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si madatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

Delegatul satesc

          Art.23.-(1)Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in Consiliul Local Gaujani sunt reprezentati la sedintele de consiliu de un delegat satesc.
(2)Deleagtul satesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de catre o adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant al fiecarei familii, convocata si organizata de primar si desfasurata in prezenta primarului sau a viceprimarului.
(3)La discutarea problemelor privind satele respective delegatii satesti vor fi invitati in mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
Art.24.-(1)Pentru participarea la sedinte, delegatul satesc primeste o indemnizatie stabilita in conditiile legii.
(2)Delegatul satesc are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza in indeplinirea atributiilor sale.

Comisiile de specialitate

          Art.25.-(1)Dupa constituire, Consiliul Local Gaujani isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2)Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3)Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrior si iau hotarari cu votul majoritati lor.
(4)Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
(5)Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.
(6)Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.
(7)Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.
Art.26.-(1)Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri  sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre Consiliul Local Gaujani, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
(2)Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre Consiliul Local Gaujani, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(3)In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, din care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.
(4)Comisiile de specialitate isi aleg cate un presedinte si un secretar, cu votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun.
Art.27.-(1)Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
a)analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;
b)se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c)intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta Consiliului Local Gaujani.
(2)Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege sau insarcinari date prin hotarari ale Consiliului Local Gaujani, daca acestea au legatura cu activitatea lor.
Art.28.-(1)Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:
a)asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu Consiliul Local Gaujani si cu celelalte comisii;
b)convoaca sedintele comisiei;
c)conduce sedintele comisiei;
d)propune ca la lucarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
e)participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
f)sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
g)anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei.
(2)Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege sau stabilite de Consiliul Local Gaujani.
Art.29.-Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
a)efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
b)numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;
c)asigura redactarea avizelor, proceselor-verbale, etc.
Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege, stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia.
Art.30.-(1)Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte.
(2)Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3)Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
(4)In caz de absenta la sedinta comisiei de baza, consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de prezentul regulament sau poate propune Consiliului Local Gaujani aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
Art.31.- Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.
Art. 32.-(1)Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.
(2) Consilierul astfel  desemnat va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si pe cele respinse.
(4)Avizele intocmite de comisie se prezinta secretarului comunei Gaujani, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestora catre consilieri, odata cu ordinea de zi.
Art.33.-Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia pote hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.
Art.34.-(1)Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul-verbal va fi semnat de care presedintele si secretarul comisiei.
(2)Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
Art.35.-Daca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului Local Gaujani se impun modificari de fond, in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.
Art.36.-Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc printr-o hotarare a Consiliului Local Gaujani.
Art.37.-(1)Consiliul Local Gaujani poate organiza din proprie initiativa sau la initiativa primarului, dupa caz, comisii speciale de analiza si verificare, pe perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza  si verificare, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acesteia, se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local Gaujani. Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.
(2)Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.
(3) Consiliul Local Gaujani poate organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului comunei Gaujani, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

Sectiunea a5a
Exercitarea mandatului de catre primarul si viceprimarul comunei

          Art.38.-(1)Comuna Gaujani are un primar si un viceprimar.
Art.39.-(1)Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a Judecătoriei Giurgiu, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.
(2) Invalidarea alegerii primarului se poate proununţa în cazurile in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile legii.
Art.40.-(1)Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului comunei Gaujani se aduce la cunostinta prefectului judetului Giurgiu si se prezinta in sedinta de constituire a Consiliului Local Gaujani, sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele Judecatoriei Giurgiu.
(2)Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.
(3)In caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul , la propunerea prefectului judetului Giurgiu va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, in conditiile legii.
Art.41.-(1)Primarul comunei Gaujani depune in fata Consiliului Local Gaujani juramantul prevazut de art.32, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata.
(2)Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.
(3)Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.
(4)Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de Consiliul Local Gaujani prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a 1/3 din numarul consilierilor locali in functie.
(5)Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul comunei Gaujani primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.
(6)Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
Art.42.-(1)Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.
(2)Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederile Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor Consiliului Local Gaujani; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlati conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului judetului Giurgiu, precum si a hotararilor Consiliului Judetean Giurgiu, in conditiile legii.
(3)Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin  actele normative prevazute la alin.(2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce.
(4)Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt incadrate cu functionari publici si personal contractual.
(5)Primarul conduce serviciile publice locale.
(6)Primarul poate propune Consiliului Local Gaujani infiintarea functiei de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.
(7)Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii , proceduri si atributii specifice, aprobate de Consiliul Local Gaujani. Numirea in functie se face pe baza de concurs.
(8)Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management, incheiat in acest sens cu primarul comunei Gaujani, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.
(9)Primarul poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
(10)Primarul poate angaja, in limita numarului maxim de posturi aprobate, un consilier personal, in regim contractual. Consilierul personal este numit si eliberat din functie de catre primar, in urma concursului organizat conform legislatiei in vigoare. Consilierul personal isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului primarului. Atributiile consilierului personal se stabilesc prin dispozitie a primarului.
Art.43.-Primarul, viceprimarul, secretarul comunei si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Comunei Gaujani, care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local Gaujani si dispozitiile primarului comunei Gaujani, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
Art.44.-(1)Primarul reprezinta comuna Gaujani in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.
Primarul poate imputernici o persoana cu studii superioare juridice de lunga durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sau un avocat care sa reprezinte interesele comunei, precum si ale autoritatilor administratiei publice locale, in justitie.
(2)Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.
(3)Esarfa va fi purtata, in mod obligatoriu la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
(4)Modelul esarfei se stabileste prin hotarare a Guvernului.
Art.45.(1)-Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a)atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
b)atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c)atributii referitoare la bugetul local;
d)atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e)alte atributii stabilite prin lege.
(2) Pentru exercitarea corespunzatoare  a atributiilor sale, primarul colaboreaza  cu serviciile publice  deconcentrate  ale ministerelor  si  celorlalte organe  de specialitate  ale  administratiei publice  centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si   cu Consiliul Judetean Giurgiu.
Art.46.-(1)In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna Gaujani .
(2)In acesta calitate, primarul poate solicita prefectului judetului Giurgiu, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din judetul Giurgiu, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art.47.-Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului comunei Gaujani sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.
Art.48.-(1)In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
Art.49.(1)Secretarul comunei Gaujani nu va contrasemna dispozitia in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune in scris si va expune primarului opinia sa motivata.
(2)Secretarul comunei Gaujani va comunica dispozitiile emise de primar prefectului deindata, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data semnarii lor.
(3)Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.                                                                                                            (4)Dispozitiile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale de la data comunicarii.
(5)Aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.
Art.50.-(1)Mandatul primarului comunei Gaujani este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou ales. Mandatul primarului poate fi prelungit prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
(2)Mandatul primarului inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a)demisie;
b)incompatibilitate;
c)schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala;
e)condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
f)punerea sub interdictie judecatoreasca;
g)pierderea drepturilor electorale;
h)pierderea prin demisie, a calitatii de memru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;
i)deces;
j)daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
k)daca acesta nu isi exercita, in mod nejustificat mandatul timp de 45 de zile consecutiv.
(3)In cazurile prevazute la alin.(2), prefectul judetului Giurgiu, prin ordin, ia act de incetarea mandatului primarului.
(4)Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.
(5)Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
(6)Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului judetului Giurgiu. Acestea se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin.(4) sau de la data pronuntarii hotararii instantei in conditiile alin.(5).
Art.51.-(1)Mandatul primarului inceteaza ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia, organizat in conditiile legii.
(2)Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului judetului Giurgiu de locuitorii comunei Gaujani ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.
(3)Cererea va cuprinde motivele ce stau la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau al cartii de identitate si semnatura olografa a cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4)Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat in fiecare dintre localitatile componente ale comunei Gaujani.
Art.52.-(1)Mandatul primarului se suspenda de drept, numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica deindata de catre instanta de judecata prefectului judetului Giurgiu, care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.
(2)Ordinul de suspendare se comunica deindata primarului.
(3)Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevzute la alin.(1).
(4)Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul, in conditiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.
(5)Prevederile alin.(1)-(4) se aplica si viceprimarului.
Art.53.-(1)In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce-i sunt conferite prin Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata, vor fi exercitate de drept de viceprimar.
(2)In situatia prevazuta la alin.(1), Consiliul Local Gaujani poate delega prin hotarare din randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3)In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.
(4)Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar cat si cea de viceprimar, Consiliul Local Gaujani alege un nou viceprimar, prevederile alin.(1) si (2) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar. Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului judetului Giurgiu. Alegerile se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la vacantarea functiei de primar.

CAPITOLUL V

Sectiunea 1
Atributiile consiliului local

          Art.54.-Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
Art.55.-Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele comunei in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a Consiliului Local Gaujani, in conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale.

Sectiunea a 2a
Functionarea consiliului local

          Art.56.-(1)Consiliul Local Gaujani se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa.
(2)Consiliul Local Gaujani isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou- ales.
Art.57.-(1)Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2)Condiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare la cererea primarului sau a cel putin 1/3 din membrii consiliului.
(3)Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului comunei Gaujani cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitia consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi.
(4)In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Gaujani, convocarea consiliului local se poate face deindata.
(5)In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.
(6)Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei Gaujani prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7)In toate cazurile convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
Art.58.-(1)Sedintele Consiliului Local Gaujani se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie.
(2)Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie. Cazurile in care absenta este motivata sunt:
a)in cazul decesului sau inmormantarii unui membru al familiei in ziua sedintei;
b)in cazul in care consilierul este bolnav, dovedit cu acte medicale;
c)in cazul in care i s-a nascut in ziua sedintei un copil.
Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv este sanctionat, conform prezentului regulament.
Art.59.-Sedintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prezentului regulament.
Art.60.-(1)Sedintele consiliului local sunt publice.
(2)Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana.
(3)Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si de secretarul comunei.
(4)Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul comunei isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.
(5)La inceputul fiecarei sedinte, secretarul comunei supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, in cadrul sedintei, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.
(6)Procesul-verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de presedintele de sedinta si de secretarul comunei, dupa aprobarea procesului-verbal.
(7)In termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul comunei afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a comunei o copie a procesului-verbal al sedintei.
Art.61.-(1)Ordinea de zi a sedintelor se aproba de Consiliul Local Gaujani, la propunerea celui care a cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti.
(2)Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu indeplineste conditiile prevazute la articolul urmator din regulament.
Art.62.-(1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia celor care sunt inscrise pe ordinea de zi a sedintelor extraordinare sau a celor deindata.
(2) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.
Art.63.-(1)In exercitarea atributiilor ce-i revin, Consiliul Local Gaujani adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti in afara de cazul in care legea sau prezentul regulament cere o alta majoritate.
(2)Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a)hotararile privind bugetul local;
b)hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c)hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
d)hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e)hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;
f)hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine.
(3)Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.
(4)Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
(5)Consiliul local stabileste ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. Procedurile de votare vor fi cele prevazute in prezentul regulament.
(6)Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilierii locali, de primar, de viceprimar sau de cetateni.
Redactarea proiectelor de hotarari se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului comunei Gaujani si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.64.-(1)Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana gradul al patrulea inclusiv are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local.
(2)Hotararile adoptate de Consiliul Local Gaujani cu incalcarea dispozitiilor alin.(1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.
Art.65.-Hotararile Consiliului Local Gaujani se semneaza de presedintele de sedinta si se avizeaza pentru legalitate de catre secretarul comunei. In cazul in care presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de 3-5 consilieri.
Art.66.-(1)Secretarul comunei Gaujani nu va semna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune in scris si va expune consiliului local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.
(2)Secretarul comunei Gaujani va comunica hotararile consiliului local primarului comunei Gaujani si prefectului judetului Giurgiu deindata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
(3)Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.
Art.67.-(1)Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii.
(2)Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.
Art.68.-(1)In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitatii locale.
(2)Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitia consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului.
(3)Consilierii locali sunt obligati ca, in indeplinirea mandatului, sa organizeze periodic intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente.
(4)Fiecare consilier local, precum si viceprimarul comunei Gaujani sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.
(5)Pentru participarea la sedintele Consiliului Local Gaujani si ale comisiilor de specialitate, consilierul local primeste o indemnizatie stabilita in conditiile legii.
(6)Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza in indeplinirea mandatului lor, in conditiile legii.
(7) Consiliul local poate hotari  diminuarea cuantumului indemnizatiei  prevazute la  alin.(5)  si a cotei  in care se face decontarea  conform  prevederilor alin.(6), in concordanta cu posibilitatile de finantare.
Art.69.-Primarul comunei Gaujani participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu in procesul-verbal de sedinta.
Art.70.-La lucrarile Consiliului Local Gaujani pot asista si lua cuvantul fara drept de vot, prefectul judetului Giurgiu, presedintele Consiliului Judetean Giurgiu sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe centrale din unitatile administrativ teritoriale, in problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de primar.
Art.71.-Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Gaujani. In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia.
Art.72.-(1)Pentru buna organizare a lucrarilor Consiliului Local Gaujani, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post in regim contractual, cu activitate permanenta, pe care va fi incadrata, prin hotarare, o persoana care are studii superioare, de regula juridice sau administrative.
(2)Selectionarea acestei persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de Consiliul Local Gaujani.
Art.73.-(1) Apărarea intereselor Consiliului Local Gaujani în fata instanţelor de judecata se face de persoana angajata potrivit conditiilor mentionate in articolul de mai sus, dacă aceasta are pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenta juridică nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţa.
(3) Acest post nu se include în numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Gaujani.
(4) Persoana încadrata pe acest post, cu contract individual de munca in regim contractual, isi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului comunei Gaujani şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor Consiliului Local Gaujani, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţa şi a oricăror alte materiale.

Sectiunea a 2 a
Transparenta decizionala  in administratia publica prin participarea  la procesul de luare a deciziilor conform Legii nr.52/2003.

Art.74.- Transparenta decizionala  in cadrul  autoritatilor administratiei publice locale  din comuna Gaujani, se asigura prin :
a) participarea  cetatenilor si a  asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare   a actelor normative;
b)participarea la procesul de luare a deciziilor.
Art.75.-(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia sa publice un anunţ referitor la aceasta acţiune în site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sa-l transmită către mass-media centrala sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus (dispozitie  sau  hotarare), textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limita, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de către initiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioada de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Persoana din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Primarul comunei Gaujani, in cazul  proiectului de dispozitie cu caracter  normativ si Consiliul Local  Gaujani in cazul  proiectului de hotarare  cu caracter  normativ sunt obligati sa decidă organizarea unei intalniri în care sa se dezbata public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o alta autoritate publica.
(8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează sa fie organizate. Autoritatea publica în cauza trebuie sa analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.
(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenta prevăzută de reglementările în vigoare.
Art.76.-(1)Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a)anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul Primariei Comunei Gaujani, se insereaza in site-ul propriu si se transmite catre mass-media , cu cel putin 3 zile inaite de desfasurare;
b)acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris cu valoare de recomandare referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
c)anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.
(2)Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru  relatia cu societatea civila.
(3)Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.
(4)Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice.
Art.77.Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art.78.(1)Adoptarea deciziilor administative tine de competenta exclusiva a  primarului comunei Gaujani sau a Consiliului Local Gaujani.
(2)Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele invitate si de cele care participa din proprie initiativa, au valoarea de recomandare.
Art.79.-Minuta sedintei publice incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul Primariei Comunei Gaujani si publicata in site-ul propriu.
Art.80.-Autoritatile publice sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate. Aceste inregistrari vor fi facute publice la cerere, in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
Art.81.-Autoritatile publice locale sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Sectiunea a 3 a
Procedura de vot

          Art.82.-(1)Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2)Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.
(3)Consiliul Local Gaujani hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege se stabileste o anumita modalitate.
Art.83.-(1)Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator : presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor „PENTRU” si „CONTRA”. Secretarul comunei Gaujani va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul „pentru” sau „contra” in functie de optiunea sa.
(2)Dupa epuizarea listei, votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
Art.84.-(1)Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2)Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele „DA” sau „NU”.
(3)Buletinele de vot se introduc in urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte „DA” sau „NU”.
Art.85.-(1)Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege se dispune altfel.
(2)Abtinerile se contabilizeaza la voturile „contra”.
(3)Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.
Art.86.-Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul comunei Gaujani fiind obligat sa se conformeze.
Art.87.-Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de Consiliul Local Gaujani nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

Sectiunea a 4 a
Desfasurarea sedintelor

          Art.88.-(1)Ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local Gaujani cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmisa consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor comunei prin afisare la sediul primariei, prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(2)Ordinea de zi se intomeste la propunerea primarului comunei Gaujani, consilierilor, secretarului comunei, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.
(3)Ordinea de zi a sedintelor se aproba de Consiliului Local Gaujani, la propunerea celui care a cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face  numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect  de hotarare de pe  proiectul  ordinii  de zi, se face numai  cu acordul initiatorului sau daca  acesta   nu  este insotit  de raportul  compartimentului de resort  si  de  raportul  comisiei de specialitate.
(4)In cazul neaprobarii ordinii  de zi  nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva
Art.89.-(1)Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.
(2)Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului comunei Gaujani.
(3)Daca in comuna Gaujani exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului local in care se discuta  aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va participa la vot, votul sau având caracter consultativ.
Art.90.-(1)Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.
(2)Dupa efectuarea prezentarilor mentionate la alineatul anterior, se trece la dezbateri.
(3)Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele  de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.
Art.91.-(1)Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2)Prevederile alineatului (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.
Art.92.-Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.
Art.93.-Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
Art.94.-In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de prezentul regulament, ori poate propune Consiliului Local Gaujani aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.
Art.95.-Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului Local Gaujani in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

          Sectiunea a 5 a
Elaborarea proiectelor de hotarari

          Art.96.-(1)Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale Consiliului Local Gaujani apartine consilierilor locali, individual sau in grup, primarului, viceprimarului sau cetatenilor.
(2)Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul comunei si personalul din aparatul de specialitate al primarului, vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
Art.97.-(1)Cetatenii care domiciliaza in comuna Gaujani, pot propune consiliului local spre dezbatere si adoptare proiecte de hotarari.
(2)Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei Gaujani.
Art.98.-(1)Initiatorii depun la secretarul comunei Gaujani forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului comunei.
(2)Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul comunei Gaujani.
(3)Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.
(4)Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza comunei Gaujani.
Art.99.-Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul comunei, proiectul de hotarare va urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului Local Gaujani.
Art.100-(1)Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.
(2)Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor deindata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si a depune amendamente.
(3)Operatiunile prevazute la alin.(2) se realizeaza prin grija secretarului comunei.
Art.101.-(1)Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gaujani, precum si compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul comunei.
(2)Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.
(3)Initiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment la sustinerea lor.
Art.102.-(1)Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2)Avizul se transmite secretarului comunei Gaujani, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu odata cu invitatia pentru sedinta.
Art.103.-Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

CAPITOLUL VI
Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali

          Art.104.-(1)Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului, secretarului comunei, sefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, sefilor serviciilor si unitatilor subordonate.
(2)Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3)Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.
Art.105.-Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a Consiliului Local Gaujani, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.
Art.106.-(1)Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
(2)Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.
Art.107.-(1)Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii Consiliului Local Gaujani. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(2)Semestrial, Consiliul Local Gaujani analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

CAPITOLUL VII
Exercitarea mandatului de consilier

          Art.108.-(1)Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al Consiliului Local Gaujani, semnata de primarul comunei.
(2)Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
(3)Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art.109.-Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta Consiliului Local Gaujani in termen de cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art.110.-(1)Participarea consilierilor la sedintele Consiliului Local Gaujani si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2)Consilierul nu poate lipsi de la sedintele Consiliului Local Gaujani sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.
Art.111.-Consilierii si delegatul satesc, care participa la sedintele de consiliu organizate in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

Incetarea mandatului de consilier local

          Art.112.-Consilierul local poate demisiona anuntand in scris presedintele de sedinta. Presedintele propune Consiliului Local Gaujani adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.
Art.113.(1)Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2)Calitatea de consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a)demisie;
b)incompatibilitate;
c)schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
d)lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
e)imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
f)condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, la o pedeapsa privativa de libertate;
g)punerea sub interdictie judecatoresca, numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti;
h)pierderea drepturilor electorale, numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti;
i)deces;
j)pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales.
(3) Se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier de catre Consiliul Local Gaujani prin hotarare, la propunerea primarului comunei sau a oricarui consilier. Prin aceiasi hotarare se declara vacant locul consilierului in cauza.
(4)Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primarul si secretarul comunei. Referatul va fi insotit de actele justificative.
(5)In cazurile prevazute la art. 9 (2) lit. c – e si h1 din Legea nr. 393/2004 modificata si completata, hotararea poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
Art.114.-(1)Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare , de catre organul abilitat, potrivit legii.
(2)In cazul imposibilitatii exercitarii madatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, nu inceteaza mandatul de consilier local daca acesta a fost insarcinat de catre Consiliul Local Gaujani, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda.

Sectiunea a 4 a
Suspendarea mandatului de consilier local

          Art.115.-(1) Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica deindata de catre instanta de judecata prefectului judetului Giurgiu, care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.
(2)Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevazute la alin.(1). Ordinul de suspendare se comunica deindata consilierului local.
(3)In cazul in care consilierul local al carui mandat a fost suspendat a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri in conditiile legii.

Sectiunea a 3 a
Dizolvarea consiliului local
Art.116.-(1)Consiliul Local se dizolva de drept, sau prin referendum local. Consiliul local se dizolva de drept:
a)in cazul in care acesta nu se intruneste timp de doua luni consecutiv;
b)in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare;
c)in cazul in care numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti.
(2)Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Gaujani sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administativ cu privire la cazurile prevazute la alin.(1). Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea Consiliului Local Gaujani. Hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului judetului Giurgiu.
(3)Consiliul Local Gaujani poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului judetului Giurgiu de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale comunei Gaujani.
(4)Cheltuielile pentru organizarea acestui referendum se suporta din bugetul local.
(5)Referendumul local este organizat, in conditiile legii, de catre o comisie numita prin ordin al prefectului judetului Giurgiu, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al primarului comunei Gaujani, al Consiliului Local Gaujani, al Consiliului Judetean Giurgiu si un judecator de la Judecatoria Giurgiu. Secretarul comisiei este asigurat de Institutia Prefectului-Judetul Giurgiu.
(6)Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea Consiliului Local Gaujani inceteaza inainte de termen daca s-au pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.
(7)Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului judetului Giurgiu. Alegerile se organizeaza in teremen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea Consiliului Local Gaujani sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului.
(8)Pana la constituirea noului consiliu local, primarul comunei Gaujani sau, in absenta acestuia, secretarul comunei Gaujani va rezolva problemele curente ale comunei, potrivit competentelor si atributiilor ce ii revin, conform legii.

 

CAPITOLUL VIII
Drepturile alesilor locali

          Art.117.-(1)Pe timpul exercitarii mandatului de primar si de viceprimar al comunei, se suspenda contractul de munca sau actul de numire al acestora in cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitatilor administrativ teritoriale.
(2)Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire, cadrele didactice, cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oamenii de cultura si arta.
Art.118.-(1)In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate, pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.
(2)Functiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitarii madatului de catre titular.
(3)In cazul in care, pe durata exercitarii mandatului de catre persoanele care ocupa functiile de alesi locali, au loc reorganizari ale persoanei juridice, acestea sunt obligate sa comunice persoanelor ale caror contracte de munca sau acte de  numire au fost suspendate, noile locuri de munca stabilite, corespunzator celor detinute de acestea, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art.119.-(1)La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, acestia isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau acte de numire. La stabilirea clasei si gradului de incadrare se vor lua in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese.
(2)In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se va putea adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.
Art.120.-Timp de 2 ani de la data incetarii mandatului, acestor persoane nu li se poate modifica sau desface contractul de munca ori acestea nu pot fi eliberate din functie pe motive ce nu le sunt imputabile.
Art.121.-La incetarea mandatului, primarii si viceprimarii, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaza, la cerere, de calcularea sau, dupa caz, de recalcularea  pensiei, luandu-se in calcul si indemnizatiile lunare primite, in conditiile legii.
Art.122.-Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii.
Art.123.-(1)Primarii si viceprimarii, beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
(2) Pentru a beneficia de concediu fara plata sau de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii au obligatia de a informa, in prealabil, Consiliul Local Gaujani, indicand durata acestora si perioada in care vor avea loc. In cazuri de urgenta, informarea se va face in prima sedinta de consiliu, organizata dupa terminarea concediului.
(3) Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum si durata acestora, in cazul viceprimarului, se aproba de catre primarul comunei Gaujani.
Art.124.- Durata exercitarii mandatului de primar si de viceprimar, constituie vechime in munca si in specialitate si se ia in calcul la promovare si la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea si la recalcularea pensiei.
Art.125.-Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in satul Gaujani pentru a participa la sedintele Consiliului Local Gaujani, sau a comisiilor de specialitate, vor primi contravaloarea transportului.
Art.126.-(1)Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii Consiliului Local Gaujani.
(2)Alesii locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de mandat.
(3)Se excepteaza de la prevederile alin.(2) alesii locali care au detinut anterior un alt mandat de consilier local, de primar, au fost functionari publici, au detinut un madat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.
(4)Cursurile de pregatire vor fi organizate de institutiile abilitate de lege.
Art.127.-(1) Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.
Art.128.-(1)Dreptul la asociere este garantat alesilor locali.
(2)In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile asociative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.
Art.129.-(1)In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, in termen de 30 de zile de la data incheierii misiunii, un raport privind deplasarile efectuate.
(2)In cazul nerespecatraii prevederilor alin.(1), alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

CAPITOLUL IX
Obligatiile alesilor locali

          Art.130.-Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor de consilieri locali, primar si viceprimar, cu buna credinta si fidelitate fata de tara si colectivitatea care i-a ales.
Art.131.-Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamnetul de functionare a Consiliului Local Gaujani, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Art.132.-Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazul in care interesul personal nu are caracter patrimonial, Consiliul Local Gaujani poate permite participarea la vot a consilierului.
Art.133.-Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.
Art.134.-Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; Este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art.135.-(1)Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
(2)Alesii locali sunt obligati ca in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.
(3)Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte Consiliului Local Gaujani un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei Gaujani.
Art.136.-Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare, organizate in acest scop de institutiile abilitate.
Art.137.-(1)Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in regulamentul de functionare.
(2)Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in ideplinirea unei insarcinari oficiale.
Art.138.-Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.
Art.139.(1)Primarul, viceprimarul si consilierii locali sunt obligati sa depuna : declaratia de avere , declaratia de interese si declaratia prevazuta de OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, in termenele si in coditiile prevazute de actele normative in vigoare.

CAPITOLUL X
Raspunderea alesilor locali

          Art.140.-Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.
Art.141.-(1)Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea Consiliului Local Gaujani si pentru hotararile pe care le-au votat.
(2)In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.
Art.142.-(1)Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata, a prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificata si completata, si ale prezentului regulament, atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
a)avertismentul;
b)chemarea la ordine;
c)retragerea cuvantului;
d)eliminarea din sala de sedinta;
e)excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
f)retragerea indemizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.
(2)Sanctiunile prevazute la alin.(1) lit.a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin.(1) lit.e) si f) de catre consiliu, prin hotarare.
(3)Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1), lit.e), cazul se va transmite comisiei juridice si apararea ordinii publice. Comisia va intocmi un raport pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.
Art.143.-La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.
Art.144.-(1)Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data dispozitiile regulamentului, vor fi chemati la ordine.
(2)Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.
Art.145.-(1)Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa-si retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.
(2)Daca expresia intrebuintata a fost retrasa, ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.
Art.146.-In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
Art.147.-(1)In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Consiliul Local Gaujani poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.
(2)Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia juridica si apararea ordinii publice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
Art.148.-Excluderea temporara de la lucarile consiliului si ale comisiilior de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.
Art.149.-Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
Art.150.-In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice pusa la dispozitia presedintelui.
Art.151.-(1)Sanctiunile de excludere temporara de la lucarile consiliului si ale comisiei de specialitate si retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte , se aplica prin hotarare adoptata de consiliul local cu votul a cel putin 2/3 din numarul consilierilor in functie.
(2)Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.
Art.152.-Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute de prezentul regulament, cu exceptia sanctiunilor de excludre temporara de la lucarile consiliului si ale comisiei de specialitate si retragerea indemnizatiei de sedinta.
Art.153.-(1)Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar al comunei Gaujani, acestuia i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a)mustrare;
b)avertisment;
c)diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d)eliberarea din functie.
(2)Sanctiunile prevazute la alin.(1), lit.a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului comunei Gaujani. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.
(3)In cazul sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit.a) si b) hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit.c) si d) cu votul secret a cel putin 2/3 din numarul consilierilor in functie.
(4)Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1), lit.c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul comunei a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii, sau a prejudiciat interesele tarii, ale comunei Gaujani sau ale locuitorilor din  comuna Gaujani.
(5)La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completa.
Art.154.-Impotriva sanctiunii de diminuare a indemnizatiei cu 5-10 % pe timp de 1-3 luni si a sanctiunii privind eliberarea din functie, persoana in cauza  se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.

CAPITOLUL XI
Actele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora.

          Art.155.-(1)Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin:
a)primarul comunei Gaujani emite dispozitii;
b)Consiliul Local Gaujani adopta hotarari.
(2)Dispozitiile primarului se comunica in mod obligatoriu prefectului judetului Giurgiu, in cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea lor.
(3)Hotararile consiliului local se comunica in mod obligatoriu:
a)primarului comunei Gaujani;
b)prefectului judetului Giurgiu.
(4)Comunicarea actelor intre Consiliul Local Gaujani, primarul comunei Gaujani si prefectul judetului Giurgiu se efectueaza prin intermediul secretarului comunei Gaujani.
(5)Hotararile Consiliului Local Gaujani si dispozitiile primarului comunei Gaujani se vor aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Gaujani.
(6) Hotararile Consiliului Local Gaujani si dispozitiile primarului comunei Gaujani sunt supuse controlului de legalitate al prefectului judetului Giurgiu, in conditiile legii care ii reglementeaza activitatea.

CAPITOLUL XII
Secretarul comunei Gaujani

          Art.156.-(1)Comuna Gaujani are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei Gaujani este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
(2)Secretarul comunei Gaujani nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3)Secretarul comunei Gaujani nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul I cu primarul sau cu viceprimarul comunei, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4)Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului comunei Gaujani se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.
Art.157.-(1)Secretarul comunei Gaujani indeplineste in conditiile legii urmatoarele atributii:
a)avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;
b)participa la sedintele Consiliului Local Gaujani;
c)asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre Consiliul Local Gaujani si primarul comunei Gaujani, precum si intre acestia si prefectul judetului Giurgiu;
d)organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor Consiliului Local Gaujani si a dispozitiilor primarului comunei Gaujani;
e)asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a dispozitiilor primarului si a hotararilor consiliului local, in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de inetres public, modificata si completata;
f)asigura ideplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local Gaujani la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie,  efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesele-verbale ale sedintelor consilului local si redacteaza hotararile Consiliului Local Gaujani;
g)pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h)efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
i)numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
j)informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
k)asigura intocmirea procesului-verbal, pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare;
l)asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
m)urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.46, alin.(1) din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001 republicata, modificata si completata. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
n)prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa  avizeze hotararile pe care le considera ilegale;
o)poate  propune primarului comunei Gaujani inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale Consiliului Local Gaujani;
p)acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului.
(2)Secretarul comunei Gaujani indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament, sau insarcinari date de Consiliul Local Gaujani privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

CAPITOLUL XIII
Registrul de interese

          Art.158.-(1)Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei Gaujani.
(2)Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretarul comunei Gaujani intr-un dosar special, denumit registru de interese.
(3)Al doilea exemplar al declaratiei de interse se transmite la Institutia Prefectului-Judetul Giurgiu, unde vor fi pastrate intr-un dosar special numit registru general de inerese.
Art.159.-Alesii locali au interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru :
a)sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al II lea inclusiv;
b)orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c)o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de adminsitarator sau de la care obtin venituri;
d)o alta autoritate din care fac parte;
e)orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f)o asociatie sau fundatie din care fac parte.
Art.160.-In declaratiile privind interesele persoanle, alesii locali vor inscrie datele prevazute de modelul declaratiei privind interesele personale ale alesilor locali, aprobat prin OUG nr.14/2005.

CAPITOLUL XIV
Dispozitii finale

          Art.161.-Consilierii locali, primarul , viceprimarul, secretarul, si personalul din aparatul de specialitate al primarului raspund dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin in conditiile legii.

ANEXA NR.1 LA REGULAMENT

DOMENIILE DE ACTIVITATE
in care se pot organiza comisii de specialitate

1.Agricultura.
2.Activitati economico-finaciare.
3.Activitati social-culturale, culte.
4.Invatamant, sanatate si familie.
5.Amenajarea teritoriului si urbanism.
6.Munca si protectie sociala.
7.Protectie copii, tineret si sport.
8.Protectie mediu si turism.
9.Juridica si de disciplina.
10.De validare.

NOTA:
In functie de specificul activitatii si de numarul consilierilor, Consiliul Local Gaujani poate hotari sa se organizeze comisii de specialitate si in alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba in obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                       SECRETARUL COMUNEI

SOARE MARIN                                                  DUNARE AURICA