Conducerea

Primarul Comunei Gaujani
          Marcu Dumitru
Apartenenta Politica – Partidul National Liberal
Studii Medii – Liceul Economic
Principalele atributii ale primarului: - Conform Legii Administratiei publice locale nr.215 / 2001 republicata, modificata si completata

ART. 63
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

 

Viceprimarul Comunei Gaujani – Soare Marin
Apartenenta Politica – Partidul National Liberal
Studii : Medii – Liceul Teoretic , Scoala Tehnica Postliceala

Atributii:

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA GAUJANI

D I S P O Z I T I E
privind stabilirea atributiilor de serviciu ale domnului Soare Marin-viceprimarul comunei Gaujani

Marcu Dumitru, primarul comunei Gaujani,
Avand in vedere:
-prevederile art.57 alin.2, art.63, alin.1, lit.d, alin.5, din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,
In temeiul art.68 si art.115, alin.1, lit.a din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,

D I S P U N:

Art.l.-Se stabilesc atributiile de serviciu ale domnului Soare Marin - viceprimarul comunei Gaujani, dupa cum urmeaza:
-organizeaza activitatea paznicilor angajati la primarie, intocmeste programul lor de lucru si pontajul lunar;
-tine evidenta  lucrarilor de constructii din comuna Gaujani si pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice  centrale  rezultatele acestor evidente;
-controleaza modul in care sunt aplicate prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si completata, pe raza comunei Gaujani si ia masuri pentru intrarea in legalitate a celor care incalca aceasta lege;
-intocmeste situatiile statistice referitoare la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si completata;
-controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul servicilor de specialitate;
-asigura aplicarea programului pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Gaujani, adoptat de consiliul local;
-controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea  igienizarii comunei ;
-popularizeaza masurile de protectie a mediului si urmareste respectarea legislatiei specifice de catre cetateni. In cazul in care va constata abateri de la prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata, va lua masuri de sanctionare a vinovatilor.
-indeplineste orice alte atributii stabilite de lege sau incredintate de primar.
Art.2.- Respectarea  acesteia este  obligatorie  pentru domnul Soare Marin.

 

P R I M A R U L                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE
COMUNEI GAUJANI                                                   SECRETAR

MARCU DUMITRU                                           DUNARE AURICA

 

 

 

GAUJANI-26.06.2012
Nr.174

 

Seretarul Comunei Gaujani
Dunare Aurica – Fuctionar Public
Studii: Master in drept comunitar

Atributii:

Anexa la Dispozitia nr._______________

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice :                                APROB PRIMAR
PRIMARIA COMUNEI GAUJANI                                                    
BLAGA LUCICA-MIHAELA

Compartimentul SECRETAR               

 

                                     
FIŞA POSTULUI
Nr. 1

Informaţii generale privind postul :                                          
1. Denumirea postului SECRETARUL COMUNEI GAUJANI.
2. Nivelul postului DE CONDUCERE.
3. Scopul principal al postului …………………………………..
Condiţii specifice pentru ocuparea postului :                   
1. Studii de specialitate SUPERIOARE, JURIDICE SAU ADMINISTRATIVE
2. Perfecţionări (specializări) .............................................
3. Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel) DA/ECDL.
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere)  NU.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ...............................
6. Cerinţe specifice DISPONIBILITATE PENTRU LUCRU IN PROGRAM PRELUNGIT IN ANUMITE CONDITII.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) CALITATI SI APTITUDINI MANAGERIALE.

Atribuţiile postului:
1.Avizeaza pentru legalitate, dispozitiile primarului comunei Gaujani si hotararile Consiliului Local Gaujani.
2.Participa la sedintele Consiliului Local Gaujani.
3.Asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefectul judetului Giurgiu .
4.Organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor Consiliului Local Gaujani si a dispozitiilor primarului comunei Gaujani.
5.Asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate, a dispozitiilor primarului si hotararilor consiliului local, in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.Asigura procedurile de convocare a Consiliului Local Gaujani si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesele-verbale ale sedintelor consiliului local, pe care le semneaza impreuna cu presedintele de sedinta si redacteaza hotararile consiliului local.
7.Pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local Gaujani si comisiilor de specialitate  ale acestuia.
8.Tine evidenta participarii consilierilor locali la sedinte, intr-un registru special si intocmeste pontajul acestora.
9.Numara voturile exprimate de consilierii locali in sedinte si consemneaza rezultatul votarii.
10.Informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a Consiliului Local Gaujani.
11.Pune la dispozitia consilierilor locali inaintea fiecarei sedinte, procesul-verbal al sedintei anterioare.
12.Urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.46, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, modificata si completata. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri.
13.Prezinta in fata Consiliului Local Gaujani punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului ; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale.
14.La inceputul fiecarei sedinte de consiliu local, supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare.
15.Pune la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului lor.
16.Acorda membrilor consiliului local asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.
17.In termen de 3 zile de la terminarea sedintei de consiliu, afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a institutiei, o copie a procesului-verbal al sedintei.
18.Participa la sedintele comisiei comunale de aplicare a legii fondului funciar, redacteaza procesul-verbal si hotararile adoptate de aceasta.
19.Preia si inregistreaza intr-un registru special cererile si alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere.
20.Aduce la cunostinta celor interesati hotararile comisiei locale si pe cele ale comisiei judetene de aplicare a legii fondului funciar.
21.Inainteaza spre aprobare si validare comisiei judetene de fond funciar situatiile definitive, documentatia necesara si punctul de vedere al comisiei locale.
22.Coordoneaza si verifica  modul de completare si tinere la zi a registrului agricol, atat pe suport de hartie, cat si in format electronic.
23.Isi da acordul pentru modificarea datelor insrise in registrele agricole.
24.Pastreaza in conditii de siguranta carnetele de munca ale salariatilor.
25.Completeaza si tine la zi carnetele de munca si registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic.
26.Intocmeste dosarele de personal ale salariatilor si pe cele de pensionare.
27.Intocmeste, impreuna cu comisia de selectionare, nomenclatorul arhivistic pentru documentele institutiei.
28.Coordoneaza activitatea de stare civila.
29.Actualizeaza conform prevederilor legale, listele electorale permanente.
30.Coordoneaza activitatea de autoritate tutelara si protectia copilului desfasurata in comuna Gaujani.
31.Indeplineste atributii de ofiter de stare civila, in absenta primarului si viceprimarului comunei.
32.Anual, indosariaza, coase, numeroteaza si depune in arhiva, documentele pe care le-a creat in anul anterior.
33.Respecta programul de lucru stabilit de primarul comunei Gaujani.
34.Se preocupa permanent de perfectionarea sa profesionala, prin completarea studiilor cu studii de masterat. Studiaza actele normative si in mod expres pe cele care privesc activitatea sa.
35.Indeplineste alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de Consiliul Local Gaujani sau de primarul comunei Gaujani.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului :                    
1. Denumire SECRETARUL COMUNEI.
2. Clasa ....................................................................
3. Gradul profesional ....................................................
4. Vechimea în specialitate necesară ........................................
Sfera relaţională a titularului postului                                     
1. Sfera relaţională internă:                                                
a) Relaţii ierarhice:                                                        
- subordonat faţă de : PRIMARUL COMUNEI.
- superior pentru :  FUNCTIONARII PUBLICI DE EXECUTIE DIN COMPARTIMENTELE: REGISTRUL AGRICOL, STARE CIVILA, AUTORITATE TUTELARA, RELATII CU PUBLICUL.
b) Relaţii funcţionale: .....................................................
c) Relaţii de control: ......................................................
d) Relaţii de reprezentare: la instantele de judecata, cand are delegatie.
2. Sfera relaţională externă:                                              
a) cu autorităţi şi instituţii publice: .....................................
b) cu organizaţii internaţionale: ...........................................
c) cu persoane juridice private: ............................................
3. Limite de competenţă .................................................
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă .....................................
Întocmit de:                                                              
1. Numele şi prenumele BLAGA LUCICA-MIHAELA.
2. Funcţia publică de conducere PRIMAR.
3. Semnătura ................................................................
4. Data întocmirii _____________________.

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului                               
1. Numele şi prenumele DUNARE AURICA.
2. Semnătura ................................................................
3. Data .....................................................................

Contrasemnează:                                                          
1. Numele şi prenumele ......................................................
2. Funcţia ..................................................................
3. Semnătura ................................................................
4. Data .....................................................................