Audiente

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA GAUJANI

 

D I S P O Z I T I E
privind stabilirea  programului  de audiente

Marcu Dumitru, primarul comunei Gaujani,
Avand in vedere:
-necesitatea  cunoasterii si rezolvarii problemelor colectivitatii locale  de catre  salariatii  cu functii de conducere  din Primaria Comunei Gaujani;
-pct. I. lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind
aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei  publice locale, republicata, modificata  si completata.
In temeiul  art.68 si art.115, alin.1, lit.a, din Legea nr.215/2001 a administratiei  publice locale, republicata, modificata  si completata,

D I S P U N :

          Art.1.- Se acorda  audinete cetatenilor la sediul PRIMARIEI COMUNEI GAUJANI dupa  cum urmeaza:
PRIMAR – MARCU DUMITRU                           LUNI              12  -  14
VICEPRIMAR – SOARE MARIN                        MIERCURI    10   -  12
SECRETAR  - DUNARE  AURICA                     VINERI           11  -  13
Art.2.- Secretarul comunei Gaujani va  aduce  la  cunostinta publica prevederile  prezentei dispozitii, prin afisare la sediul primariei si pe site-ul official www.primariagaujani.ro.

 

P R I M A R U L                                                AVIZAT PENTRULEGALITATE COMUNEI GAUJANI  SECRETAR,

MARCU DUMITRU                                                        DUNARE AURICA

 

 

 

 

GAUJANI -26.06.2012
NR.173