Regulamentul de organizare si functionare a primariei

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GĂUJANI

D I S P O Z I Ţ I E
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei Comunei Găujani

Blaga Lucica-Mihaela, primarul comunei Găujani,
Având în vedere:
-prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-prevederile Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
-prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată;
-prevederile Legii nr.53/2003 Codul muncii, modificată şi completată;
-prevederile art.61, alin.3, alin.4, art.63, alin.1, lit.d, alin.5, lit.a, art.77, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.68 şi art.115, alin.1, lit.a, din Legea nr.215/2001 a administraşiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

D I S P U N :

Art.1.-Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Primăriei Comunei Găujani, judeţul Giurgiu, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2.-Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa funcţionarilor publici şi a personalului contractul din aparatul de specialitate al primarului comunei Găujani.
Art.3.-Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

 

P R I M A R U L                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE
COMUNEI GĂUJANI                                                   S E C R E T A R

BLAGA LUCICA-MIHAELA                                        DUNĂRE AURICA

 

 

 

 

GĂUJANI -29.10.2010
NR.292
Anexa la Dispoziţia nr.292/29.10.2010
                                                                         Emisă de primarul comunei Găujani

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PRIMĂRIEI COMUNEI GĂUJANI

CAP I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.-Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Găujani şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită “Primăria Comunei Găujani”, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Art.2.-Primăria Comunei Găujani este  organizată  şi  funcţionează  potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată şi  în  conformitate cu hotărârea Consiliului Local Găujani privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru funcţionarii publici şi salariaţii în regim contractual.
Art.3.-(1)Activitatea primăriei este reglementată de următoarele acte normative:

 • Legea nr.215/2001a administrației publice locale, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.53/2003 Codul Muncii, modificată şi completată;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată;
 • Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată;
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
 • O.U.G.nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, modificata si completata;
 • Legea nr.4/1953 Codul familiei, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;
 • Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, modificată şi completată;
 • Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, modificată şi completată;
 • Ordinul nr.1998/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014;
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;
 • Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;
 • Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, modificată şi completată;
 • Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, modificată şi completată;
 • Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, modificată şi completată;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Hotărârile Consiliului Local Găujani.

(2)Enumerarea de la alin.(1) nu este limitativă, ea se completează cu alte acte normative (Legi, HGR, OG, OUG, ordine de ministru, HCL, etc.) care conțin atribuții date în sarcina autorităților publice locale.
Art.4.-Sediul primăriei este în satul Găujani, comuna Găujani, judeţul Giurgiu, telefon/fax 0246250822, adresă de email primaria.gaujani@yahoo.com.
Art.5.- Personalul primăriei se grupează în 3 categorii: demnitari, funcţionari publici şi personal contractual, alcătuind următoarea structură organizatorică :
a) primarul comunei;
b) viceprimarul comunei;
c) secretarul comunei;
d)aparatul de specialitate al primarului.
Art.6.-Primarul conduce activitatea Primăriei Comunei Găujani, cu sprijinul viceprimarului, al secretarului, precum şi al aparatului de specialitate din subordine.
Art.7.-(1) Primarul comunei Găujani îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
Art.8.- Personalul din aparatul de specialitate se numeşte şi se eliberează din funcţie de către primarul comunei Găujani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.9.- (1)Viceprimarul comunei Găujani este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia.
(2)Atribuţiile ce revin viceprimarului comunei Găujani:
1.Organizează activitatea paznicilor şi a muncitorilor necalificaţi angajaţi la primărie, întocmeşte programul lor de lucru şi pontajul lunar.
2.Ţine evidenţa  lucrărilor de construcţii din comuna Găujani şi pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice  centrale  rezultatele acestor evidenţe.
3.Controlează modul în care sunt aplicate prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată şi completată, pe raza comunei Găujani şi ia măsuri pentru intrarea în legalitate a celor care încalcă această lege.
4.Întocmeste situaţiile statistice referitoare la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată şi completată.
5.Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate.
6.Asigură aplicarea programului pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Găujani, adoptat de consiliul local.
7.Controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea  igienizării comunei.
8.Popularizează măsurile de protecţie a mediului şi urmăreşte respectarea legislaţiei specifice de către cetăţeni. În cazul în care va constata abateri de la prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată, va lua măsuri de sancţionare a vinovaţilor.
9.Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau încredinţate de primar.
Art.10.-(1)Secretarul comunei Găujani este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice.
(2)Atribuţiile ce revin secretarului comunei Găujani:
1.Avizează pentru legalitate, dispoziţiile primarului comunei Găujani şi hotărârile Consiliului Local Găujani.
2.Participă la şedinţele Consiliului Local Găujani.
3.Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefectul judeţului Giurgiu .
4.Organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local Găujani şi a dispoziţiilor primarului comunei Găujani.
5.Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate, a dispoziţiilor primarului şi hotărârilor consiliului local, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local Găujani şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local, pe care le semnează împreună cu preşedintele de şedinţă şi redactează hotărârile consiliului local.
7.Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local Găujani şi comisiilor de specialitate ale acestuia.
8.Ţine evidenţa participării consilierilor locali la şedinţe, într-un registru special şi întocmeşte pontajul acestora.
9.Numără voturile exprimate de consilierii locali în şedinţe şi consemnează rezultatul votării.
10.Informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului Local Găujani.
11.Pune la dispoziţia consilierilor locali înaintea fiecărei şedinţe, procesul-verbal al şedinţei anterioare.
12.Urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri.
13.Prezintă în faţa Consiliului Local Găujani punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului ; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale.
14.La începutul fiecărei şedinţe de consiliu local, supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare.
15.Pune la dispoziţia consilierilor, la cererea acestora, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului lor.
16.Acordă membrilor consiliului local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.
17.În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei de consiliu, afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a instituţiei, o copie a procesului-verbal al şedinţei.
18.Participă la şedinţele comisiei comunale de aplicare a legii fondului funciar, redactează procesul-verbal şi hotărârile adoptate de aceasta.
19.Preia şi înregistrează într-un registru special cererile şi alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere.
20.Aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile comisiei locale şi pe cele ale comisiei judeţene de aplicare a legii fondului funciar.
21.Înaintează spre aprobare şi validare comisiei judeţene de fond funciar situaţiile definitive, documentaţia necesară şi punctul de vedere al comisiei locale.
22.Coordonează şi verifică modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic.
23.Îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registrele agricole.
24.Păstrează în condiţii de siguranţă carnetele de muncă ale salariaţilor.
25.Completează şi ţine la zi carnetele de muncă şi registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.
26.Întocmeşte dosarele de personal ale salariaţilor şi pe cele de pensionare.
27.Întocmeşte, împreună cu comisia de selecţionare, nomenclatorul arhivistic pentru documentele instituţiei.
28.Coordonează activitatea de stare civilă.
29.Asigură actualizarea listelor electorale permanente.
30.Coordonează activitatea de autoritate tutelară şi protecţia copilului desfăşurată în comuna Găujani.
31.Îndeplineşte atribuţii de ofiţer de stare civilă, în absenţa primarului şi a viceprimarului comunei.

CAP.II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GĂUJANI
Art.11.-Aparatul de specialitate al primarului comunei Găujani are următoarea structură organizatorică:
-compartiment registrul agricol;
-compartiment stare civilă;
-compartiment autoritate tutelară;
-compartiment relaţii cu publicul;
-compartiment contabilitate;
-compartiment personal deservire;
-compartiment pază;
-biblioteca; 
-căminul cultural.

CAP. III
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GĂUJANI

          Art.12.- Atribuţiile ce revin compartimentului registrul agricol:
1.Completează, ţine la zi şi centralizează datele din registrele agricole, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic.
2.Respectă cu stricteţe termenele legale de completare a datelor din registrele agricole.
3.Completează situaţiile statistice care reflectă date înscrise în registrele agricole, înaintându-le în termen legal Direcţiei Judeţene de Statistică Giurgiu.
4.Propune necesarul de registre agricole.
5.Întocmeşte referate asupra datelor din registrele agricole şi adeverinţe, pe care le eliberează cetăţenilor.
6.Întocmeşte şi răspunde de exactitatea datelor înscrise în biletele de proprietate ale animalelor.
7.Întocmeşte şi eliberează certificatele de producător.
8.Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă întocmeşte toate evidenţele şi materialele privind situaţiile de urgenţă.
9.Face instructajul PSI şi întocmeşte fişele a căror evidenţă o păstrează.
10.Întocmeşte planul de evacuare al primăriei, pe care îl afişează la loc vizibil.
11.Propune dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
12.Împreună cu personalul încadrat în Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, execută controale şi dispune măsuri de PSI la populaţia şi agenţii economici de pe raza comunei Găujani.
13.Face instructajul de protecţie a muncii şi ţine evidenţa acestuia.
Art.13.- Atribuţiile ce revin compartimentului stare civilă:
1.Efectuează toate operaţiunile de stare civilă.
2.Păstrează registrele, carnetele, celelalte documente privind starea civilă şi ştampilele de stare civilă, în fişete metalice asigurate.
3.Întocmeşte documentele de stare civilă.
4.Întocmeşte dări de seamă şi alte situaţii privind starea civilă şi le înaintează instituţiilor în drept.
5.Întocmeşte şi trimite la cerere extrase pentru uzul autorităţilor publice, de pe actele de stare civilă.
6.Înaintează în termen legal, buletinele de identitate şi livretele militare ale persoanelor decedate la instituţiile de specialitate.
7.Completează şi eliberează livrete de familie şi operează în acestea toate menţiunile ivite.
8.Transcrie actele de naştere, căsătorie şi deces din străinătate.
9.Întocmeşte actele necesare schimbării de nume.
10.Realizează toate celelalte operaţiuni cu privire la actele de stare civilă, prevăzute de Legea stării civile, pe baza delegării dată de către primar.
Art.14.- Atribuţiile ce revin compartimentului autoritate tutelară:
1.Evaluează principalele nevoi ale romilor şi face propuneri pentru sprijinirea acestora.
2.Asigură colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale ale romilor.
3.Se preocupă de îmbunătăţirea accesului romilor la serviciile medicale publice preventive şi curative.
4.Propune soluţii pentru includerea romilor în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, acordarea medicaţiei compensate, etc.
5.Colaborează cu instituţiile specializate în vederea procurării documentelor de identitate pentru persoanele care nu deţin astfel de documente.
6.Colaborează cu lucrătorii Postului de Politie Găujani pentru prevenirea infracţionalităţii.
7.Se preocupă de prevenirea abandonului, a abuzului şi a neglijării copilului.
8.Colaborează cu cadrele didactice pentru stimularea participării şcolare şi de reducere a abandonului şcolar, în special a copiilor romi.
9.Sprijină organizarea unor evenimente culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura  romani.
10.Cu sprijinul altor instituţii de specialitate, asigură informarea şi educarea civică a romilor
11.Întocmeşte un program privind starea socială a romilor din comuna Găujani, pe care îl prezintă Consiliului Local Găujani.
12.Îndeplineşte atribuţiile de asistenţă socială pentru toţi locuitorii comunei Găujani.
13.Colaborează cu Biroul judeţean pentru romi Giurgiu.
14.Înregistrează în registre speciale cererile privind acordarea drepturilor cu caracter social.
15.Primeşte cererile, întocmeşte dosarele pentru alocaţia complementară şi cea monoparentală şi redactează dispoziţiile emise de primar pentru acordarea acestor drepturi.
16.Primeşte cererile, întocmeşte dosarele pentru alocaţia de stat pentru copii şi redactează dispoziţiile emise de primar pentru acordarea acestor drepturi.
17.Primeşte cererile şi întocmeşte dosarele pentru alocaţia noilor născuţi şi redactează dispoziţiile emise de primar pentru acordarea acestor drepturi.
18.Primeşte cererile şi întocmeşte dosarele pentru acordarea ajutorului social şi redactează dispoziţiile emise de primar pentru acordarea acestor drepturi.
19.Supraveghează şi ţine evidenţa muncii prestate în folosul comunităţii şi a lucrărilor de interes local, ocupându-se şi de convocarea persoanelor care trebuie să execute munca.
20.Culege datele şi întocmeşte  anchetele sociale.
21.Ţine legătura şi furnizează datele solicitate de Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Giurgiu.
22.Întocmeşte şi depune la DMPS Giurgiu situaţiile statistice legale.
23.Asigură alimentaţia corespunzătoare persoanei cu handicap.
24.Pregăteşte şi serveşte masa asistatului, asigurând condiţiile igienico-sanitare necesare.
25.Asigură igiena corporală a asistatului, a lenjeriei de corp, a articolelor de îmbrăcăminte, lenjeriei de pat, etc.
26.Asigură întreţinerea corespunzătoare a curăţeniei în spaţiul de locuit.
27.Asigură şi urmăreşte efectuarea tratamentului prescris de medici, sesizând de urgenţă semnele de agravare a bolii, solicitând controlul medical de specialitate la domiciliu, când este cazul.
28.Participă activ la crearea unor condiţii normale de viaţă persoanei asistate prin crearea climatului afectiv necesar.
29.Îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al persoanei cu handicap grav.
30.Participă o dată la 2 ani, la instruirea organizată de primărie.
31.Are obligaţia să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia.
32.Comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
Art.15.- Atribuţiile ce revin compartimentului relaţii cu publicul:
1.Înregistrează toate documentele primite de la alte instituţii, precum şi pe cele create de primărie, în registrul general de intrare-ieşire.
2.Primeşte corespondenţa pe care o înaintează primarului comunei Găujani şi în funcţie de rezoluţia primită, transmite prin condică fiecărui compartiment documentele repartizate.
3.Întocmeşte modele de completare ale formularelor folosite în primărie şi le afişează la biroul de relaţii cu publicul, pentru a putea fi studiate de persoanele interesate.
4.Afişează în biroul său, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe şi alte informaţii utile.
5.Afişează în biroul său, domeniile de competenţă ale primăriei şi consiliului local.
6.Programează soluţionarea cererilor cu caracter de urgenţă, astfel încât să se prevină aglomerarea sau suprasolicitarea compartimentelor, pentru rezolvarea unor cereri cu caracter vădit de urgenţă.
7.Preia orice tip de solicitare de competenţa autorităţii publice şi asigură transmiterea acesteia spre soluţionare compartimentelor de specialitate.
8.Îşi perfecţionează aptitudinile de comunicare, prin cursuri de specializare.
9.Îşi însuşeşte şi respectă cu stricteţe legislaţia în vigoare.
10.Are obligaţia să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei.
11.Are obligaţia să fie calmă, politicoasă şi respectuoasă pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul.
12.Are obligaţia să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul.
13.Are obligaţia să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical.
14.Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţean.
15.Are obligaţia să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean.
16.Are obligaţia să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă.
17.Poate întrerupe activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale sau fizice.
18.Înregistrează dispoziţiile emise de primar în registrul de dispoziţii.
19.Înregistrează contractele de arendare în registrul special.
20.Afişează documentele care trebuie aduse la cunoştinţă publică şi întocmeşte proces-verbal de afişare.
21.Înscrie în audienţă persoanele care solicită acest lucru.
22.Expediază corespondenţa întocmită de salariaţii primăriei şi ţine evidenţa timbrelor poştale şi a sumelor folosite în acest scop.
23.Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul instituţiei şi asigură legătura cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Giurgiu, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului ; urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor.
24.Verifică şi preia de la compartimente pe baza de inventare, dosarele constituite ; întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit.
25.Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă.
26.Întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecţionare a documentelor cu termene de păstrare expirate şi care în principiu pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare, de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Giurgiu ; asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare.
27.Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
28.Pune la dispoziţie, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare ; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat ; după restituire, acestea vor fi reintegrate la fond.
29.Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, modificată şi completată, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă.
30.Solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului de arhivă cu mobilier, rafturi, mijloace PSI, s.a. ; informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei.
31.Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunilor de control privind situaţia arhivei.
32.Pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora, în vederea predării la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Giurgiu, conform prevederilor Legii nr.16/1996 modificată şi completată.
Art.16.- Atribuţiile ce revin compartimentului contabilitate:
1.Asigură înregistrarea corectă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului consiliului local.
2.Înregistrează în evidenţa contabilă cheltuielile de efectuat şi pe cele care s-au efectuat.
3.Asigură gospodărirea cât mai judicioasă a mijloacelor materiale şi băneşti, respectarea dispoziţiilor legale care reglementează constituirea şi utilizarea lor, exercitând permanent controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi a documentelor contabile.
4.Verifică cel puţin o dată pe lună, inopinat, activitatea casierului şi întocmeşte procesul-verbal de constatare, potrivit reglementarilor în vigoare.
5.Întocmeşte lunar statele de salarii pentru angajaţii primăriei.
6.Întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţia de şedinţă cuvenită consilierilor locali.
7.Primeşte de la şcoala din comună statele de salarii pentru personalul acestora.
8.Urmăreşte reţinerea lunară şi consemnează sumele cu titlul de garanţii materiale din contractele legal încheiate în acest sens.
9.Întocmeşte lunar balanţa de verificare.
10.Întocmeste trimestrial, bilanţul contabil.
11.Întocmeşte declaraţiile lunare pentru DGFPJ Giurgiu, şomaj, sănătate, pensii şi le depune în termen legal la direcţiile respective.
12.Întocmeşte documentele de plăti (ordinele de plată) pentru toate cheltuielile efectuate de instituţie.
13.Întocmeşte fişele ALOP conform dispoziţiilor legale.
14.Vizează lunar în condica de prezenţă despre luarea la cunoştinţă a înscrisurilor făcute de primar în aceasta şi procedează în consecinţă.
15.Întocmeşte proiectul de buget al Consiliului Local Găujani.
16.Întocmeşte evidenţa bunurilor din domeniul public şi privat al comunei.
17.Analizează execuţia bugetară şi propune efectuarea virărilor de credite, modificările de alocaţii trimestriale, utilizarea veniturilor realizate, în conformitate cu prevederile legale.
18.Se îngrijeşte de întocmirea contractelor pentru furnizarea energiei electrice, de prestări de servicii, de închirieri, etc.
19.Organizează depozitarea şi gestionarea materialelor, precum şi instruirea profesională a gestionarilor bunurilor din patrimoniul consiliului local.
20.Asigură virarea de credite.
21.Ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor şi terenurilor din domeniul public şi privat al comunei şi consiliului local.
22.Ţine evidenţa mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor.
23.Propune, pe baza de calcule economice, stabilirea taxelor de păşunat şi a taxei pentru terenul din izlazul comunal.
24.Ţine evidenţa creditorilor Consiliului Local Găujani şi informează despre aceştia pe primarul comunei.
25.Răspunde de organizarea şi desfăşurarea inventarierii, precum şi de întocmirea formelor legale pentru casarea şi declasarea bunurilor materiale, face propuneri pentru recuperarea pagubelor cauzate bunurilor aflate în patrimoniul sau în administrarea consiliului local.
26.Întocmeşte referate asupra datelor cuprinse în documentele financiar-contabile, care se înscriu în adeverinţele solicitate de cetăţeni.
27.Păstrează, eliberează şi conduce evidenţa documentelor cu regim special.
28.Întocmeşte, completează şi ţine la zi registrele rol.
29.Întocmeşte certificatele fiscale solicitate de cetăţeni.
30. Întocmeşte matricola pentru evidenţa clădirilor, a terenurilor ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenurilor proprietate de stat aflate în administrarea sau folosinţa persoanelor juridice.
31. Întocmeşte matricola pentru evidenţa clădirilor şi terenurilor proprietatea contribuabililor persoane fizice.
32. Întocmeşte matricola pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, mijloace de transport pe apă,etc.)aflate în proprietatea contribuabililor persoane juridice.
33. Întocmeşte matricola pentru evidenţa mijloacelor de transport proprietatea persoanelor fizice.
34. Întocmeşte soldurile de debit şi scăderi împreună cu casierul.
35. Întocmeşte documentele necesare în activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale.
36.Efectuează toate plăţile şi încasările legale.
37.Gestionează bunurile aparţinând domeniului public al comunei Găujani şi bunurile din domeniul privat al Primăriei Comunei Găujani.
39.Întocmeşte înştiinţările de plată pentru contribuabilii înscrişi în evidenţe şi le trimite la aceştia în termen legal.
40.Ţine evidenţa mijloacelor de transport auto de pe raza comunei Găujani.
41.Întocmeşte cererile pentru deschiderea procedurii succesorale.
Art.17.- Atribuţiile ce revin compartimentului personal de deservire:
1.Conduce autoturismul primăriei, deplasându-se în locurile indicate de primarul comunei Găujani.
2.Întreţine şi remediază defecţiunile apărute la autoturismele din proprietatea primăriei.
3.Respectă regulile de circulaţie şi conduce prudent maşina primăriei.
4.Efectuează curăţenia în sediul primăriei şi în jurul acesteia.
5.Asigură încălzirea corespunzătoare a birourilor.
6.Asigură curieratul primăriei.
7.Menţine integritatea şi calitatea bunurilor din cadrul primăriei.
Art.18.- Atribuţiile ce revin compartimentului pază:
1.Să se prezinte la intrarea în post, la locul stabilit de primarul comunei Găujani împreună cu seful de post, în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor profesionale, şi să poarte însemnele distinctive numai în timpul executării pazei.
2.Să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil reprezentanţii primăriei.
3.Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul postului pentru a preveni producerea oricăror fapte cauzatoare de prejudicii.
4.Să nu consume băuturi alcoolice înainte de intrarea în post şi în timpul programului.
5.Să nu părăsească postul încredinţat ori itinerariul de patrulare decât în situaţia în care sprijină paznicii din posturile învecinate, lucrătorii de politie şi jandarmerie, pompierii militari ori personalul medical al staţiilor de salvare aflate în misiune pe domeniul public în rezolvarea unor evenimente deosebite produse pe raza posturilor vecine.
6.Să încunoştinţeze deîndată reprezentanţii primăriei şi poliţia despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate.
7.Să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite.
8.Să cheme la ordine persoanele care tulbură ordinea şi liniştea publică în zona de responsabilitate, să intervină în cazul producerii unor atacuri asupra salariaţilor unităţii;
9.Să ia toate măsurile pentru prevenirea producerii de incendii, explozii, furturi, tâlhării, acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice, a distrugerii şi degradării de bunuri, realizând supravegherea permanentă şi efectivă a zonei de care răspund.
10.În cazul săvârşirii unei infracţiuni, producerii unor calamităţi, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, de identificare a făptuitorului, a martorilor oculari, anunţând în cel mai scurt timp lucrătorii de poliţie.
11.În cazul constatării unei infracţiuni flagrante, să ia măsuri de reţinere a făptuitorului, de predare a acestuia lucrătorilor de poliţie împreună cu procesul-verbal de constatare şi bunurile găsite asupra sa.
12.În cazul dispariţiei făptuitorului, să asigure paza bunurilor, interzicând pătrunderea în câmpul infracţiunii a curioşilor şi anunţând lucrătorii de poliţie.
13.Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi valorilor în caz de dezastre.
14.Să păstreze secretul de stat şi de serviciu.
15.Să poarte mijloacele de protecţie individuală numai în timpul executării atribuţiilor de serviciu, iar la terminarea programului să le predea la locul de unde le-a ridicat pe bază de semnătură.
16.Să nu întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea sarcinilor profesionale.
17.Să nu poarte discuţii cu cetăţenii în afara celor impuse de natura serviciului.
18.Să nu doarmă şi să nu încredinţeze paza postului altor persoane.
19.Să nu părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn, sau înainte de a fi schimbat.
20.Să fie vigilenţi, disciplinaţi şi respectuoşi în relaţiile cu alte persoane.
21.Să manifeste preocupare pentru însuşirea legislaţiei emise la nivel central şi local, a particularităţilor posturilor apărute ulterior şi a dispoziţiilor autorităţilor locale.
22.Să respecte consemnele posturilor care le sunt încredinţate, precum şi particularităţile acestora apărute pe parcurs.
23.Patrulează pe uliţele săteşti şi pe DN 5C în scopul prevenirii furturilor sau a deteriorării bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat.
24.Controlează sistemele de siguranţă cu care sunt dotate clădirile publice din itinerariul de patrulare.
25.Ţin legătura prin mijloacele de comunicare aflate la dispoziţie cu paznicii din posturile alăturate şi în situaţii speciale intervin în sprijinul acestora.
26.Supraveghează amenajările efectuate pe domeniul public şi interzic murdărirea, deteriorarea sau distrugerea acestora, luând măsuri de identificare a persoanelor care comit sau care încurajează astfel de fapte negative.
27.Iau măsuri de îndepărtare a persoanelor care nu îşi justifică prezenţa în anumite zone şi la anumite ore pe itinerariul de patrulare, în special a celor aflate în stare de ebrietate, în scopul prevenirii comiterii unor fapte antisociale.
28.Ţin legătura permanentă cu poliţia şi cu reprezentanţii primăriei, informând operativ despre evenimentele apărute.
29.La solicitare, sprijină acţiunile paznicilor aflaţi în posturile învecinate, precum şi ale poliţiei, fără a înceta supravegherea postului lor.
Art.19.- Atribuţiile ce revin bibliotecii:
1.Răspunde solicitărilor utilizatorilor, oferind spre împrumut cărţile şi documentele din colecţiile bibliotecii.
2.Acţionează pentru completarea colecţiilor bibliotecii cu lucrări din producţia editorială curentă şi retrospectivă, prin achiziţii, donaţii, transfer, abonamente, sponsorizări şi alte surse.
3.Prelucrează biblioteconomic colecţiile bibliotecii şi le organizează pe destinaţii: împrumut la domiciliu, de referinţă, care fac parte din patrimoniul cultural naţional.
4.Organizează şi menţine actualitatea informaţională a cataloagelor bibliotecii, sistematic, alfabetic şi după caz, a celor tematice de scriitori, de personalităţi locale, etc.
5.Întocmeste periodic: evidenţa globală şi individuală a publicaţiilor prin completarea registrului de mişcare a fondului, a registrului inventar precum şi statistica oficială anuală.
6.Realizează evidenţa zilnică a cărţilor difuzate şi a altor activităţi pe formulare tipizate.
7.Elaborează bibliografii tematice sau liste bibliografice la cerere ori din proprie iniţiativă pentru sprijinirea procesului de învăţământ şi cercetare.
8.Organizează activităţi specifice de comunicare a colecţiilor, expoziţii, dezbateri, simpozioane, concursuri, etc.
9.Ia măsuri pentru integritatea fondului de publicaţii şi recuperarea fizică sau valorică a lucrărilor distruse sau nerestituite de cititori.
10.Întocmeşte programe anuale de activitate care se aprobă de Consiliul Local Găujani şi se avizează de Biblioteca Judeţeană Giurgiu.
11.Asigură curăţenia la locul de muncă.
12.Răspunde de buna funcţionare a bibliotecii şi de administrarea fondului de publicaţii.
13.Răspunde de realizarea obiectivelor înscrise în fişa postului şi în programele de activitate.
14.Reprezintă biblioteca numai în limitele stabilite prin fişa postului.
15.Semnează şi după caz ştampilează documentele oficiale pe care le întocmeşte în numele bibliotecii, în relaţiile cu cititorii şi cu alte instituţii.
Art.16.- Atribuţiile ce revin căminului cultural:
1.Gestionează bunurile aflate în dotarea căminului cultural Găujani.
2.Organizează activităţi culturale şi spectacole cu elevii, tinerii şi cetăţenii din comuna Găujani.
3.Participă la concursurile şi instruirile organizate de Inspectoratul de Cultură al Judeţului Giurgiu şi Centrul de Creaţie şi Valorificare a Tradiţiilor Populare Giurgiu.
4.Reprezintă căminul cultural în relaţiile oficiale profesionale cu instituţii şi alte autorităţi publice în limitele competenţelor legale.
10.Asigură curăţenia la locul de muncă, în incinta căminului cultural şi în curtea acestuia.

CAP.IV
ATRIBUŢII COMUNE TUTUROR SALARIAŢILOR

Art.20.-Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.
Art.21.-Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului lor de activitate şi vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia.
Art.22.-Salariaţii au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor locali informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleşi.
Art.23.-Salariaţii colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal şi de calitate a atribuţiilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini primite din partea conducătorilor instituţiei, respectiv: primar, viceprimar, secretar.

CAP. V
DISPOZIŢII FINALE

          Art.24.-Programul de lucru al salariaţilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Găujani este următorul :
- în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri între orele 8.00 – 16.00.
(2) Fac excepţie guardul şi paznicii, pentru care programul de lucru se stabileşte de către primar, în funcţie de necesităţile curente.
(3) Evidenţa participării la activităţi se realizează prin semnarea condicii de prezenţă la începutul şi sfârşitul programului de lucru.
Art. 25. (1) Repausul săptămânal se acordă două zile consecutiv, de regulă sâmbăta şi duminica.
(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile.
Art.26.-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei Comunei Găujani se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija primarului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştiinţării acestora.
Art.27.-Cunoaşterea şi respectarea prezentului Regulament de organizare si funcţionare este o obligaţie de serviciu a tuturor salariaţilor primăriei.
Art.28.-Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat ori de câte ori necesităţile de organizare şi disciplina muncii în unitate o cer, precum şi în cazurile în care apar dispoziţii legale noi în domeniu.
Art.29.-Prezentul Regulament se completează în mod corespunzător cu prevederile legale aflate în vigoare la data aplicării acestui act .

 

PRIMAR

BLAGA LUCICA-MIHAELA