Populatie

                                FIŞA UNITĂŢII  ADMINISTRATIV – TERITORIALE

Judeţul Giurgiu

Localitatea Gaujani
Sate în componenţă:
Gaujani
Pietrisu
Cetatuia                           

-Statutul localităţii realizat conform prevederilor art. 20 din OG nr. 53/2002 privind statutul cadru al unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003.

-Hotararea Consiliului Local nr.24/28.04.2011.

-Însemnele localităţii:

-Nu au fost stabilite.

-Pagină WEB:      www.primariagaujani.ro

 

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

I. Suprafaţa (kmp)

8102,28

8102,28

8102,28

8102,28

8102,28

 

 

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul
2011

Anul 2012

II. Populaţia:
Număr de locuitori, din care: Structura etnică:
- Români,
- Romi,
- Alte naţionalităţi

2559

 

2070
489
-

2538

 

2046
492
-

2543

 

2041
502
-

2532

 

1935
597
-

2543

 

1887
656
-

 • Cetăţeni de onoare

-

-

-

-

-

 • Număr beneficiari ajutor social

120

114

82

115 dosare (346 persoane)

140 dosare(470
Persoane)

 • Număr şomeri

8

11

10

13

6

 • Număr salariaţi, din care:

               - sistem de stat

 • sistem privat

156
54
102

152
54
98

146
54
92

146
54
92

146
54
92

    • Număr agenţi econ.

             -    sistem de stat
-    sistem privat

25
-
25

25
-
25

25
-
25

25
-
25

25
-
25

 

 

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

III. Aspecte bugetare, financiar- fiscale:

 

 

 

 

 

 • Buget consolidat

3331138

2396244

2710704

2016000

2074000

 • Venituri proprii:

       - din care sume alocate de Consiliul Judeţean pentru Echilibrare

650308

 

1209880

659595

 

323340

599542

 

146880

773000

 

-

756000

 

58000

 • Sume defalcate din TVA

1186873

1300746

1737000

1057000

1230000

 • Subvenţii de la bugetul de stat

 

249900

 

98220

 

219362

140000

85000

 • Subvenţii de la alte administraţii ( ex: bugetul asigurărilor de şomaj)

 

34177

 

14343

 

7920

 

9000

3000

 • Venituri din parteneriate public-private, fonduri europene

-

-

-

-

-

 • Credite angajate şi stadiul de rambursare

-

-

-

-

-

 

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

IV. Infrastructură:

 

 

 

 

 

 • Reţea drumuri (km):

 

 • Stradale/

Comunale

 • Vicinale
 • Judeţene
 • Naţionale
 • Europene

53,47

36,47

-
12
5
-

53,47

36,47

-
12
5
-

53,47

36,47

-
12
5
-

53,47

36,47

-
12
5
-

53,47

36,47

-
12
5
-

    • Reţea de gaze (km)

 

-

-

-

-

-

 • Reţea de apă/canal (km)

 

-

-

-

-

-

 • Reţea energie

 electrică (km)

67,45

67,45

67,45

67,45

67,45

 • Protecţia mediului

 

 • salubrizare (nume operator şi nr. contract)

 

 • nr. familii cu contracte încheiate cu operatorul de salubrizare

-

-

SC EURO
GROUP TECHNO
SRL
2736/
24.09.2009

Declaratii
=153

SC EURO
GROUP
TECHNO
SRL
2736/
24.09.2009

Declaratii
=153

SC EURO
GROUP
TECHNO
SRL
2736/
24.09.2009 si act aditional
Declaratii
=153

    • Zonele de risc:
 • inundaţii
 • seismic
 • chimic
 • biologic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

V. Secretarul , Consiliul local şi Primarul

 

 

 

 

 

 • Acte  adoptate  sau emise
 • Hotărâri
 • Dispoziţii

 

79
583

 

67
545

 

56
358

 

68
557

 

35
214

    • Cu caracter

 patrimonial
(ex: vânzare cu licitaţie, închirieri bunuri imobile, asocieri prin participaţiune)

-

-

1

1

 

 • Opinii separate făcute de secretar

-

3

1

3

 

 • Procedura şi disciplina şedinţelor Consiliului local

Cf.legii

Cf.legii

Cf.legii

Cf.legii

Cf. legii

 • Stadiul completării Registrului agricol

100%

100%

90%

90%

70%

 • Serviciul de cadastru

1

1

-

-

-

 • Serviciul public comunitar  de evidenţă a persoanelor

-

-

-

-

-

 • Activitatea de relaţii internaţionale şi înfrăţiri, asociaţii microregionale

-

-

-

-

-

 • Referendumuri

-

-

-

-

-

 • Adunări cetăţeneşti

3

-

-

-

-

 • Titluri de fiu/fiică a localităţii

-

-

-

-

-

VI. Legi speciale şi atribuţii delegate de stat:

o Legea nr.416/2001 - autoritatea tutelară - realizarea anchetelor sociale, efectuarea orelor de muncă şi repartizarea pe obiective de interes local.

-Legea a fost corect aplicata.

o Fond funciar - funcţionarea Comisiei locale de fond funciar, numărul de reconstituiri, total suprafeţe, cum au fost valorificate, impozite.

-Numar reconstituiri=2058.
-Suprafata =5268,72 ha.

o Situaţii de urgenţă: Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă; dotarea:

-Dispozitia nr.564/23.12.2008 privind organizarea comitetului local pentru situatii de urgenta.
-Hotararea nr.6/23.02.2011 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Gaujani pentru anul 2011.

o Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale
-  existenţa nomenclatorului arhivistic şi dacă are avizul DJAN; existenţa comisiei de selecţionare a documentelor şi activitatea acesteia;

-Dispozitia nr.349/30.06.2008 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primariei Comunei Gaujani, are aviz.
-Dispozitia nr.505/31.10.2008 privind constituirea comisiei de selectionare a documentelor din arhiva Consiliului Local Gaujani.

 • existenţa atribuţiilor pe linie de arhivă în Regulamentul de organizare şi funcţionare;
 • persoana desemnată cu atribuţii de arhivă, dacă are curs de specialitate şi avizul DJAN, atribuţii în fişa postului;

 

-Celor doi salariati care au atributii de arhiva li s-au prevazut atributiile in fisa postului.

 • existenţa Registrului de evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice;

 

-Exista registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor de u.a.

 • anul ultimei depuneri de dosare la arhivă;

 

-S-au depus in anul 2012.

 • situaţia spaţiului destinat pentru arhivă, mijoace PSI, etc. ;

 

-Arhiva este dotata cu mijloace PSI.

 • principalele constatări ale ultimului control al DJAN;
 • alte probleme privind arhiva instituţiei.

 

 • Legea nr.213/1998 - hotărâri de consiliu privind modificările la nivelul bunurilor din domeniul public şi privat;

-Hotararea nr.2/26.01.2010 privind modificarea Hotărârii nr.21/28.09.2001 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Găujani.
-Hotararea nr.12/27.04.2010 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gaujani, judeţul  Giurgiu.
-Hotararea nr. 9/23.02.2011 privind aprobarea scoaterii din domeniul public a terenului in suprafata de 800 mp, situat in satul Pietrisu.
-Hotararea nr.50/2011 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafata de 1063 mp si a constructiei in suprafata de 70 mp, situate in satul Cetatuia, modificata prin Hotararea nr.12/2012.

 • Eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare a acestora;

 

-Atributie delegata Consiliului Judetean Giurgiu.

 • Asigurarea ordinii şi liniştii publice (poliţie locală, pază şi protecţie, etc)

 

-Postul de Politie Gaujani are 1 angajat.
-Compartimentul de paza din cadrul primariei  are 5 paznici.

 

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

VII. Taxe şi impozite locale :

   

H C L nr. 48/
31.10.2007

H C L nr. 20/
24.09.2008

H C L nr.
60/
20.10.2009

HCL nr.
51/
14.12.2010

HCL nr.
58/
24.10.2011

VIII. Servicii publice :

 • Societăţi _____________________şi regimul lor.
 • Servicii _____________________  şi regimul lor:

 

-Nu avem servicii publice.

XI: Aparatul consiliului local O.G: nr.35/2002:
o Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Incompatibilităţi:
 • Conflicte de interese
 • Alte aspecte relevante:

 

-Nu exista incompatibilitati sau conflicte de interese

     P R I M A R                                                                                 SECRETAR

MARCU DUMITRU                                                                                   DUNARE AURICA