Componenta comisii

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI

 H O T A R A R E
privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

          Consiliul Local Gaujani,
Avand in vedere:
-prevederile art.54, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;

H O T A R A S T E :

          Art.unic.-Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local Gaujani, un numar de trei comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza:
          1.Comisia economica, pentru dezvoltare regionala, integrare europeana, amenajarea teritoriului, urbanism, investitii.
1.Anghel Stela
2.Soare Marin
3.Chiosea Vasile Nelu
4.Taranu Victor
5.Bunea Mihai.
          2.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala.
1.Radu Ionel Eduard
2.Geadau Liviu Marian
3.Blaga Lucica Mihaela.
          3.Comisia juridica si apararea ordinii publice .
1.Gheta Adrian Petrisor
2.Musca Stefan
3.Turmac Mihaita Razvan Daniel.
Art.2.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul www.primariagaujani.ro, de catre secretarul comunei Gaujani.

 

PRESEDINTE                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE
DE SEDINTA                                                                S E C R E T A R

SOARE MARIN                                                            DUNARE AURICA

 

GAUJANI 25.06.2012
NR.6